Reakcija polimerizacije lanaca u realnom vremenu (Real-Time PCR), takođe poznata I kao kvantitativni PCR (qPCR), je molekularno biološka laboratorijska tehnika zasnovana na procesu polimerizacije lanaca nukleinskih kiselina. Za razliku od konvencionalnog PCR-a, Real-Time PCR odlikuje sposobnost da se proces amplifikacije prati tokom vremena nastajanja polimera. Detektovanje PCR produkata bazira se na korišćenju proba koje predstavljaju oligonukleotide obeležene fluorescentnim molekulima. Detekcija produkata odvija se samo ako je došlo da hibridizacije obeležene probe i komplementarne ciljne sekvence od interesa.

DNK vezujuća boja se vezuje za sve dvostruke (ds) DNK lance I tada dolazi do fluorescencije te boje. Tokom svakog ciklusa PCR reakcije dolazi do povećanja fluorescencije paralelno sa povećanjem PCR produkta. Do detekcije signala poreklom od probe doći će isključivo ako se u ciljnoj DNK nalazi sekvenca koja je komplementarna sa sekvencom probe. Na ovaj način obezbeđena je visoka specifičnost samog procesa čak i u uslovima kada je u testu prisutna druga ds DNK koja nije od interesa. Korišćenjem više boja, kojima su obeležene probe, moguće je raditi simultano više testova I detektovati različite targetne sekvence u jednom eksperimentu.

Mnogobrojne su primene Real-Time PCR u laboratorijama. Metoda je podjednako efikasna i u dijagnostičkim i u istraživačkim testovima. Real-Time PCR se u dijagnostici koristi za detektovanje nukleinskih kiselina poreklom od patogena, malignih ćelija I ćelija koje imaju izmenjen genom (genetičke abnormalnosti). U istraživačkim eksperimentima metoda je pogodna za praćenje transkripcije gena. Moguće je pratiti ekspresiju ciljnih gena (njihove promene u toku samog eksperimenta) kao i odgovore tkiva I ćelija na farmakološke agense i promenljive sredinske uslove.

U našoj ponudi možete naći proizvode italijanske kompanije EuroClone iz njihove linije Duplica. Osim kitova za dijagnostikovanje respiratornih infekcija i seksualno prenosivih bolesti, u našem programu nalazi se i sistem za automatsku i manuelnu izolaciju nukleinskih kiselina, Duplica Prep.